Konkurs dla Architektów! Wygraj Targi DOM INTELIGENTNY 2013.

Konkurs dla Architektów! Wygraj Targi DOM INTELIGENTNY 2013.

Organizator targów Dom Inteligentny, pod patronatem Dobrego Wnętrza ogłasza konkurs na projekt stoiska targowego traktującego o nowoczesnym designie. Nagrodami dla autorów 10 zwycięskich projektów są miejsca wystawiennicze (stoiska) na najbliższej edycji targów Dom Inteligentny 2013.  Warunkiem: uczestnictwo w targach i przygotowanie ekspozycji.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać projekty i wizualizacje stosik do dnia 13-go września 2013 roku na adres: office@smarthomefair.pl. Projektowane stoisko ma mieć wymiary: 2m głębokości, 3 m szerokości i do 6 m wysokości. Kontakt ze zwycięzcami do 16.09.2013. Regulamin konkursu poniżej.

 

Regulamin Konkursu dla Architektów

Poniżej przedstawiamy zasady konkursu „Architektura Inteligentna 2013” organizowanego przez DI Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§1Postanowienia ogólne

1. W niniejszym Regulaminie określone zostały zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu „Architektura Inteligentna 2013” (dalej Konkurs)

2. W wyniku Konkursu wybrane zostaną najlepsze projekty fotorealistycznych wizualizacji stoisk wystawienniczych wykonanych na podstawie dostarczonych planów.

3. Oficjalna strona internetowa Konkursu (dalej Strona Konkursu) dostępna jest pod adresem www.backup.dominteligentny.pl gdzie przedstawiane są aktualne informacje o Konkursie.

4. Organizatorem Konkursu jest firma DI Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 25 (dalej Organizator), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział KRS w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000407195 .Biuro konkursu mieści się w Biurze Organizatora pod adresem ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

5. Patronem konkursu jest wydawca „Dobrego Wnętrza”.

 

§2Przedmiot i termin konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu technicznego oraz fotorealistycznej wizualizacji stoiska wystawienniczego (dalej Praca Konkursowa) w oparciu o poniższe wymiary stoiska:

2m głębokości, 3m szerokości oraz maksymalnej wysokości 6m.

2. Celem konkursu jest prezentacja możliwości danego biura architektonicznego w aspekcie „ Domu Inteligentnego” poprzez zaprezentowanie wizualizacji stoiska promującego Uczestnika Konkursu.

3. Uczestnik Konkursu może zgłaszać Prace Konkursowe, których jest autorem lub współautorem, a co do których całość majątkowych praw autorskich przysługuje pierwotnie Uczestnikowi Konkursu lub wszystkim współautorom reprezentowanym przez Uczestnika Konkursu, a które są przejawem jego twórczości.

4. Praca Konkursowa stanowiąca dzieło współautorskie, może zostać przesłana na Konkurs wyłącznie przez jednego współautora w imieniu własnym i zostanie przyjęta na zasadzie pierwszeństwa w stosunku do innych współautorów tego samego dzieła.

5. Uczestnik Konkursu może zgłaszać Prace Konkursowe będące modyfikacją swoich dotychczasowych projektów z uwzględnieniem wszystkich zasad Konkursu.

6. Konkurs prowadzony jest od dnia 15czerwca 2013 do dnia 30 sierpnia 2013, przy czym zgłoszenia Prac Konkursowych przyjmowane będą do dnia 13-go września 2013.

7. Termin ogłoszenia Konkursu: 25 czerwca 2013.

8. Termin ogłoszenia warunków przygotowywania Prac Konkursowych: 25czerwca 2013.

9. Głosowanie jury do 216-go września 2013r.

 1. Organizator konkursu zobowiązuje się do ogłoszenia wyników do dnia 30 sierpnia 2013r.
 2. Prace Konkursowe zgłoszone poza wyznaczonym terminem nie będą uwzględnione w procesie przyznawania nagród.
 3. Termin zgłoszenia Prac Konkursowych i konsekwentnie terminy od niego zależne mogą zostać zmienione na późniejsze, jeśli Organizator uzna, że wymagają tego okoliczności. Informacja o zmianie terminu zostanie zaktualizowana w Regulaminie oraz zakomunikowana Uczestnikom Konkursu.

§3Uczestnicy Konkursu

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne, formalne grupy projektowe reprezentowane przez osobę fizyczną oraz wszelkie inne podmioty prowadzące działalność w obrębie architektonicznym, projektanci i architekci wnętrz, niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania, narodowości i wykształcenia.

2. Osoba staje się Uczestnikiem Konkursu po wysłaniu i tym samym zgłoszeniu do Konkursu Pracy Konkursowej i otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Pracy drogą mailową.

3. Organizator nie nakłada ograniczeń odnośnie maksymalnej ilości Uczestników Konkursu.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów niniejszego regulaminu.

§4Warunki Uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie elektronicznego zgłoszenia poprzez wysłanie drogą mailową Pracy Konkursowej w terminie do 01 sierpnia 2013.

2. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji w zgłoszeniu mailowym: : imienia, nazwiska, telefonu, adresu faktycznego zamieszkania, danych kontaktowych oraz adresu email, będącego podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem konkursu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, może spowodować wykluczenie z udziału w Konkursie..

3. W ciągu 48h od wysłania Zgłoszenia, Uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie przyjęcia pracy w Konkursie lub wezwanie do poprawienia danych jeśli zostaną one uznane przez Organizatora za niepoprawne.

4. Dokonanie zgłoszenia na Konkurs oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Organizator informuje, że każdy z uczestników Konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Uczestnicy Konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania Konkursu na zasadach określonych w §12, na opublikowanie imienia, nazwiska, Firmy i miejscowości zamieszkania w materiałach Organizatora i Partnerów Konkursu i wybranych przez nich mediach.

6. Autorzy nagrodzonych Prac Konkursowych zgadzają się bez zastrzeżeń na wykorzystanie projektów opisanych ich autorstwem na wystawach, w prasie, w internecie i materiałach reklamowych wydawanych w druku i w formie elektronicznej w zamian za przyznaną nagrodę.

7. Po zakończeniu Konkursu, niezależnie od przyznanej nagrody, autorzy Prac Konkursowych mają możliwość podjęcia współpracy z Organizatorem i Partnerami Konkursu w zakresie przetwarzania Prac Konkursowych na zasadzie odrębnego zlecenia dla ich autora.

8. Materiały i dokumenty nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

§8Prace Konkursowe

1. Prace Konkursowe z wizualizacją stoiska wystawienniczego należy dostarczyć Organizatorowi w postaci cyfrowej w formacie JPG o rozdzielczości zbliżonej do 2048×1364 (300 dpi) na adres mailowy: office@smarthomefair.pl do dnia 13-go września 2013r godz 23:59.

2. W przypadku nagrodzonych i wyróżnionych Prac Konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez autora Pracy Konkursowej pliku w formacie JPG lub PNG 24 o wyższej rozdzielczości niż zgłoszona do Konkursu.

3. Zgłaszana Praca Konkursowa powinna zawierać:

 • wizualizację stoiska wystawienniczego zaprojektowanego nad podstawie wymiarów stoiska: gł. 2m, sz. 3m, wys. 6m
 • przynajmniej 5 ujęć projektowanej powierzchni, wyłącznie w orientacji poziomej.
 • opis przedstawiający charakterystykę projektu i jego specyfikę
 • uproszczony kosztorys przedstawiający koszty produkcji i instalacji stoiska.

4. Po zakończeniu konkursu wybrane przez Organizatora spośród Prac Konkursowych projekty promowane będą na platformie www.backup.dominteligentny.pl. Organizator zapewnia, że każda z prezentowanych prac będzie opatrzona informacją o jej autorze.

§9Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokonuje bezpośrednio Kapituła Konkursu.

2. Skład Kapituły Konkursu podany jest na Stronie Konkursu w zakładce i w trakcie trwania Konkursu może ulec zmianie.

3. Kapituła Konkursu wybierze ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego, które to osoby pokierują pracą Kapituły na posiedzeniu w sierpniu 2013r.

4. Wiążące decyzje Kapituły Konkursu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Kapituły Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu Kapituły Konkursu w dowolnym czasie.

6. Członek Kapituły Konkursu może wyznaczyć do prac swojego przedstawiciela.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ocenianego elementu Kapituła Konkursu może zasięgnąć opinii ekspertów.

8. W przypadku stwierdzenia znacznego odstępstwa od podawanych przez Uczestnika Konkursu informacji mających wpływ na ocenę jego Prac Konkursowych Kapituła Konkursu może odebrać przyznaną nagrodę.

9. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Kapituła Konkursu może dokonywać zmian co do ilości i rodzaju nagród w Konkursie.

 1. Ostateczny werdykt Kapituły jest niepodważalny i nie podlega zaskarżeniu

§10 Ocena prac konkursowych

1. Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu według poniższych kryteriów:

umiejętność połączenia stylu, materiału, kształtu, koloru, wzoru i światła,

optymalna prezentacja charakteru Inteligentnych Wnętrz

przydatność projektu dla realizacji stoiska,

poziom realizmu projektu i jakość wykonanego renderingu.

§11Nagrody i ocena merytoryczna prac konkursowych

1. Kapituła Konkursu przewiduje przyznanie 10 (dziesięciu) nagród dla 10 (dziesięciu) projektów pochodzących od 10 (dziesięciu) różnych Uczestników Konkursu.

 1. 2.  Nagrodą w Konkursie jest możliwość realizacji zwycięskiego projektu przez Uczestnika Konkursu na tegorocznych targach Dom Inteligentny bez ponoszenia kosztów związanych z najmem powierzchni wystawienniczej.

3. Uczestnik Konkursu zostaje tym samym zobligowany do przygotowania stoiska według zwycięskiego projektu.

4. Nagrodą dodatkową jest wywiad z każdym z 10 (dziesięcioma) zwycięskimi Uczestnikami Konkursu zamieszczony i promowany na portalu DomInteligentny.pl w ciągu 12 miesięcy od rozstrzygnięcia Konkursu.

5. Wszystkie Prace Konkursowe zgodne z Regulaminem, niezależnie od przyznanej nagrody czy wyróżnienia, będą zaprezentowane na portalu DomInteligentny.pl przez kolejne 6 miesięcy w celu promocji ich autorów. Każda Praca Konkursowa zawierać będzie imię i nazwisko autora, chyba że Uczestnik Konkursu zadecyduje inaczej i poinformuje o tym Organizatora.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 16-go września 2013r. poprzez zamieszczenie ich na Stronie Konkursu www.backup.dominteligentny.pl. Publikacja obejmować będzie dane: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, link do nagrodzonej pracy oraz informację o przyznanej Nagrodzie lub Wyróżnieniu.

7. Każdy z Laureatów zostanie powiadomiony o przyznanej mu nagrodzie pocztą elektroniczną na adres podany podczas Zgłoszenia Pracy.

8. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji lub powiadomienia Organizatora w przypadku zmiany danych kontaktowych wprowadzonych w Zgłoszeniu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Konkursu z powodu nieaktualnych danych teleadresowych lub z powodu błędnego funkcjonowania poczty elektronicznej Uczestnika Konkursu.

 1. W przypadku gdy Laureat chce odstąpić od nagrody zobowiązany jest poinformować o tym drogą mailową Organizatora w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od ogłoszenia przez niego wyników.
 2. Po przekroczeniu terminu dopuszczającego odstąpienie od nagrody, w przypadku nie wywiązania się z realizacji stoiska, lub w przypadku rozminięcia się z projektem z Pracy Konkursowej, Laureat zostanie obciążony karą w wysokości kosztów najmu powierzchni wystawienniczej równej powierzchni określonej w Regulaminie, w kwocie 2000 PLN netto.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora lub Kapituły Konkursu informacji po lub przed przyznaniem Nagród wskazanych w niniejszym Regulaminie, iż nagrodzona Praca Konkursowa narusza prawa osób trzecich, w szczególności osobiste lub majątkowe prawa autorskie lub, że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia Regulaminu, Organizatorowi na mocy decyzji Kapituły Konkursu przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przyznaniem Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania Nagrody danemu Laureatowi i przekazania jej na rzecz innego Uczestnika Konkursu. W powyższej sprawie wystarczające jest podjęcie decyzji przez połowę członków Kapituły Konkursu.

§12Prawa własności intelektualnej

1. Przez zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi następującego nieodpłatnego, niewyłącznego upoważnienia do korzystania ze zgłoszonych prac oraz zezwolenia na korzystanie z każdego utrwalonego w niej wizerunku na całym świecie, na czas nieoznaczony, w celu oceny Prac Konkursowych, promocji i reklamy Konkursu oraz usług świadczonych przez DI Media Sp.z o.o., bez ograniczeń nośników prezentacji,na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym na platformie DI Media Sp. Z o.o.

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez prasę, radio, telewizję i internet.

2. Z dniem zamknięcia przyjmowania zgłoszeń Organizator i Patron nabywają własność otrzymanych egzemplarzy prac, prawa autorskie oraz zezwolenie na korzystanie z wizerunku zgodnie z oświadczeniem Uczestnika.

3. Organizator upoważniony jest do dalszego upoważnienia podmiotów do korzystania z Prac Konkursowych w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie.

4. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych od Uczestnika, Organizator udziela Patronowi następującego nieodpłatnego, niewyłącznego upoważnienia do korzystania z każdej zgłoszonej w Konkursie pracy oraz zezwolenia na korzystanie z każdego utrwalonego w niej wizerunku na całym świecie, na czas nieoznaczony, w celu promocji i reklamy produktów Patrona, bez ograniczeń nośników prezentacji, na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez prasę, radio, telewizję i internet.

5. Licencja, o której mowa powyżej udzielana jest Organizatorowi bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez Uczestnika Konkursu lub Organizatora. W przypadku, gdy Praca Konkursowa jest dziełem współautorskim, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi powyżej opisanych licencji również w imieniu pozostałych współautorów.

6. Uczestnik Konkursu nie jest uprawniony do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Organizatora lub innych podmiotów z tytułu udzielonej licencji, w szczególności z roszczeniami o wynagrodzenie oraz zrzeka się takich roszczeń.

7. Organizator zobowiązany jest do poszanowania osobistych praw autorskich wyróżnionych i nagrodzonych Uczestników Konkursu, w szczególności poprzez oznaczenie autorstwa (współautorstwa) Pracy Konkursowej w publikacji pokonkursowej oraz w ramach ekspozycji (wystaw) pokonkursowych.

8. Poprzez zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości w tym w radio, telewizji, prasie, na stronach internetowych, w tym na Stronie Konkursu, platformie Konkursowej i stronach Patrona Konkursu, że bierze udział w Konkursie, zgłosił określoną Pracę Konkursową oraz uzyskał określony wynik (Nagrodę/Wyróżnienia). Każdy Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykorzystania w powyższym celu jego imienia, nazwiska oraz treści Pracy Konkursowej. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz tytułu Pracy Konkursowej w celu podpisania jego Pracy Konkursowej w ramach ekspozycji, publikacji pokonkursowych itp., a także dla potrzeb promocji i reklamy wszelkiego rodzaju ekspozycji (wystaw), publikacji pokonkursowych, publikacji reklamowych Partnerów Konkursu oraz kolejnych edycji Konkursu. W przypadku, gdy dana Praca Konkursowa jest dziełem współautorskim, Uczestnik Konkursu działając w imieniu pozostałych współautorów upoważnia Organizatora również do wykorzystania imienia i nazwiska każdego z współautorów w powyżej opisanym zakresie.

9. Każdy z Uczestników Konkursu może podawać do publicznej wiadomości, iż jego Praca Konkursowa została zgłoszona na Konkurs, a także o otrzymanych Wyróżnieniach oraz Nagrodach.

 1. Po dokonaniu zgłoszenia Pracy Konkursowej na Konkurs, Uczestnik Konkursu nie może do dnia rozstrzygnięcia Konkursu zgłaszać tej samej Pracy Konkursowej na jakikolwiek inny konkurs lub rozpowszechnić w jakikolwiek sposób.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu nie pozbawia Uczestnika Konkursu prawa do zamieszczenia pracy w portfolio Projektanta wraz z informacją, że praca została zgłoszona do Konkursu.
 3. Dokonując zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia Organizatora, że:

jeżeli nie zaznaczył w trakcie zgłoszenia projektu, że dana Praca Konkursowa jest dziełem współautorskim – jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej i przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do zgłoszonej lub/i przesłanej Pracy Konkursowej, w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich,

jeżeli zaznaczył w trakcie  zgłoszenia projektu, że dana Praca Konkursowa jest dziełem współautorskim – reprezentowanym przez niego współtwórcom przysługuje całość majątkowych praw autorskich do przesłanej Pracy Konkursowej, w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich,

jeżeli zaznaczył w trakcie  zgłoszenia projektu, że dana Praca Konkursowa jest dziełem współautorskim – uzyskał zgodę wszystkich współtwórców na zgłoszenie Pracy Konkursowej na Konkurs oraz udzielenia licencji, o której mowa w powyżej oraz upoważnień na wykorzystanie ich imienia i nazwiska dla potrzeb Konkursu, wykorzystanie Pracy Konkursowej przez Organizatora na potrzeby Konkursu,

nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności przysługujących takim osobom osobistych lub majątkowych praw autorskich, prawa do wizerunku lub innych dóbr osobistych,

Praca Konkursowa spełnia wszelkie wymagania i warunki opisane w Regulaminie.

§13
Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu dostępna jest publicznie.

2. Aktualny Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursu.

3. Organizator ma prawo zmienić treść Regulaminu informując o tym z wyprzedzeniem na Stronie Konkursu i drogą mailową wszystkich uczestników konkursu, których zaakceptowali Regulamin podczas rejestracji.

4. Oryginał Regulaminu jest dostępny do wglądu w biurze Organizatora pod adresem Mińska 25,Warszawa.

5. Jakiekolwiek inne informacje zamieszczone w materiałach reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, w szczególności zamieszczone na Stronie Konkursu, mają charakter jedynie informacyjny i nie wiążą Organizatora chyba, że w ich treści w sposób wyraźny postanowiono inaczej.

6. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

7. Organizator powołuje niniejszym regulaminem Sekretarza Konkursu – Joannę Saniewską, z którą kontaktować można się drogą elektroniczną pod adresem email: joanna@backup.dominteligentny.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 533 44 33 90.

 

Komentarze

Kochamy komentarze
Brak komentarzy / Możesz być pierwszy - Skomentuj!

Twoje dane będą bezpieczne! Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Wymagane pola oznaczone jako *