Regulamin portalu

Regulamin Portalu & Forum Dominteligentny.pl

1 Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi
drogą elektroniczną przez spółkę DI Media & Co Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul.Mińska 25, 03-808 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS XXXXXX, kapitał zakładowy w wysokości 10.000
zł, wpłacony w całości, NIP XXX-XXX-XX-XX, na rzecz użytkowników prowadzonego
przez nią portalu internetowego Dominteligentny.pl, polegającej na umożliwieniu
użytkownikom uczestniczenie w Forum Dominteligentny.pl oraz innych serwisów DI
Media & Co Sp. z o.o. w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.

2 Dostęp do serwisu Forum Dominteligentny.pl oraz do
komentarzy pod artykułami posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci
Internet. Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie
uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do
loginu innego uczestnika posiadającego konto na Dominteligentny.pl. DI Media
& Co Sp. z o.o. może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na
wybranych lub wszystkich kategoriach Forum Dominteligentny.pl lub na wybranych
serwisach od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu
internetowym Dominteligentny.pl. 

3 Osoby zamieszczające wypowiedzi na Forum Dominteligentny.pl,
oraz komentujące artykuły w serwisach DI Media & Co Sp. z o.o.
rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający
swoje opinie na Forum Dominteligentny.pl ponosi odpowiedzialność za wszelkie
roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

4 Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na
stronach Forum Dominteligentny.pl oraz w komentarzach pod artykułami treści
sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej,
etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również
umieszczanie na łamach Forum Dominteligentny.pl oraz w komentarzach pod
artykułami treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie
niewłaściwe oraz naruszających zasady etykiety. 

5 Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez
uczestników na stronach Forum Dominteligentny.pl oraz w komentarzach pod
artykułami:

a) przekazów reklamowych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11,

b) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.

6 Niedopuszczalne jest podbijanie wątków poprzez
zamieszczanie wpisów nie posiadających treści. 

7 DI Media & Co Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do
usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 niniejszego Regulaminu, jak
również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum Dominteligentny.pl w stosunku
do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt 2, 4, 5 i 6
Regulaminu. 

8 DI Media & Co Sp. z o.o. zastrzega, iż w
przypadku, gdy wpis kwalifikujący się do usunięcia i usunięty na podstawie pkt
7 powyżej, jest wpisem inicjującym dyskusję, po jego usunięciu wątek
zainicjowany tym wpisem może być niedostępny, bez względu na treść pozostałych
wpisów. 

9 Użytkownikom notorycznie naruszającym niniejszy
Regulamin administracja Forum Dominteligentny.pl ma prawo:

a. blokować dostęp do Forum Dominteligentny.pl m.in.
poprzez zablokowanie adresu IP

b. blokować wszystkie loginy na czas określony lub
bezterminowo

c. blokować możliwość zakładania nowych wątków lub
uczestniczenia w wątkach istniejących na czas określony lub bezterminowo. 

10 Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu
DI Media & Co Sp. z o.o. może publikować część adresu IP, z którego
nastąpiło połączenie z serwerem portalu Dominteligentny.pl przy zamieszczaniu
wpisu. DI Media & Co Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych użytkowników Forum Dominteligentny.pl i autorów komentarzy
pod artykułami innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną
zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie
uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

11 Umieszczanie na stronach Forum Dominteligentny.pl
przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie:

a) przez uczestników na forach oznaczonych przez DI
Media & Co Sp. z o.o. jako ogłoszeniowe,

b) przez uprawnionych przez DI Media & Co Sp. z
o.o. uczestników na forach oznaczonych przez DI Media & Co Sp. z o.o. jako sponsorowane,

c) przez uprawnionych przez DI Media & Co Sp. z
o.o. uczestników na forach oznaczonych przez DI Media & Co Sp. z o.o. jako
fora z udziałem przedstawiciela określonego produktu, reprezentującego
konkretną markę, towar lub usługę; wypowiedzi uczestników mających status
przedstawiciela określonego produktu oznaczone są wyróżnionym kolorem. 

12 DI Media & Co Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Forum Dominteligentny.pl.
DI Media & Co Sp. z o.o. dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w
godzinach nocnych. 

13 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Forum Dominteligentny.pl,
komentarzy pod artykułami w serwisach DI Media & Co Sp. z o.o., lub
zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane
pocztą elektroniczną na adres: biuro@backup.dominteligentny.pl, lub listownie na
adres: DI Media & Co Sp. z o.o., 03-808 Warszwa, ul. Mińska 25. 

14 DI Media & Co Sp. z o.o. będzie rozpatrywać
reklamacje, które zostały nadesłane drogą mailową lub listowną (pkt. 13)
Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od otrzymania
reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji. 

15 Zarówno Forum Dominteligentny.pl jak i komentarze pod
artykułami w serwisach DI Media & Co Sp. z o.o. są miejscami, które
umożliwiają prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym
temacie. DI Media & Co Sp. z o.o. nie weryfikuje zamieszczanych treści pod
kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg
dyskusji. 

16 Uczestnicy Forum Dominteligentny.pl poprzez
umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum Dominteligentny.pl i
innych serwisów wyrażają zgodę na zamieszczanie tych w innych mediach
wydawanych przez DI Media & Co Sp. z o.o. 

17 DI Media & Co Sp. z o.o. zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie
niniejszego regulaminu DI Media & Co Sp. z o.o. powiadomi uczestników Forum
Dominteligentny.pl na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian.

Komentarze

Kochamy komentarze
Brak komentarzy / Możesz być pierwszy - Skomentuj!

Twoje dane będą bezpieczne! Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Również inne dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Wymagane pola oznaczone jako *